ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je:

JOHN LOCK GROUP s.r.o.

se sídlem: Petrkov 27, 580 01 Lípa

IČ: 048 71 791

zastoupená: Tomášem Pastyříkem, jednatelem

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 39601

 (dále jen „Správce“)

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Email: info@johnlockgroup.cz

Adresa: Petrkov 27, 580 01 Lípa

III. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ SPRÁVCE

 Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:  

 1. jméno a příjmení subjektu
 2. název společnosti
 3. datum narození
 4. IČ, DIČ, VAT
 5. adresa trvalého či přechodného pobytu
 6. adresa sídla
 7. číslo účtu, kód banky
 8. email
 9. tel. číslo

IV. PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

Správce prohlašuje , že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 

 • bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
 • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, 
 • umožní a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR 

V. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chrání je jako kdyby byly jeho vlastní. Správce přijal  a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Správce jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

VI. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:

 • plnění povinnosti vyplývající Správci z daňových zákonů, zákonu o účetnictví, pracovněprávních předpisů a dalších zákonných povinností související s výkonem podnikatelské činnosti Správce
 • šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových 
 • plnění povinností z uzavřených smluv
 • pouze s výslově uděleným souhlasem šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů, to však s výslovně uděleným souhlasem.

VII. COOKIES

Při procházení webových stránek Správce zaznamenává vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá Správce jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věří, že díky tomu vám může nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Správcovy  webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

 

VIII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮ

Vemte prosím na vědomí, že jste oprávněni:

 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V Petrkově, dne 25.5.2018